بهره برداري از ورزشگاه ميانرود همچنان يك روياست!

با گذشت بيش از15 سال از زمان زدن كلنگ احداث ورزشگاه ميانرود، هنوز اين ورزشگاه عظيم به نيمه راه هم نرسيده است، اگرچه مسئولان مدعي طي بيش از 50درصد راه هستند اما شنيدن كي بود مانند ديدن!هيئت دولت در سفر اول استاني خود به فارس، تكميل اين ورزشگاه را يكي از اولويت ها دانست و در كنار آن موضوع احداث ورزشگاه 6 هزار نفري شيراز را نيز مطرح و تصويب كرد، اما در عمل گامي برداشته نشد تا دور دوم و سوم و رسيدن ورزشگاه ميانرود به طرح هاي مهر ماندگار، طرحي كه ماندگاري آن در حد اسكلت ساختماني، آرام آرام شائبه پيوستن اش به آثار تاريخي را پيش كشيده و شايد پاي سازمان ميراث فرهنگي و طرح بهينه سازي و نوسازي آثار تاريخي را به اين پروژه ماندگار بكشاند! از نظر كارشناسان، اجراي طرح ورزشگاه ميانرود علي رغم آن كه به عنوان يكي از نيازهاي شيراز و فارس بسيار ضروري بود اما مكان يابي و حتي طرح نقشه و اجراي آن چندان كارشناسي نبوده است. اين در حالي است كه بخشي از ديوار اصلي اين ورزشگاه در ميان يكي از معابر اصلي ورودي به شهرك ميانرود قرار داشته و مدتي است موضوع در سطح مسئولان شهرداري و ورزش و جوانان براي انديشيدن راهكار حل آن مطرح است. طراحان پروژه حتي در زمان طراحي، راه دسترسي به قسمت شرقي اين ورزشگاه را پيش بيني نكرده و تنها به فكر شروع كاري بوده اند كه فاصله زماني بين زدن كلنگ آن تا اجرا و تا امروز، بسيار طولاني شده است.وزير ورزش به وعده اش عمل نكرده استبه گزارش ايسنا، استاندار فارس در اين باره گفت: متاسفانه وزير ورزش به وعده اي كه در خصوص تامين اعتبار ورزشگاه ميانرود داده بود تا امروز عمل نكرده است. صادق عابدين با بيان اينكه اين پروژه حدود 4ميليارد تومان بدهي دارد، خاطر نشان كرد: اعتبار تعيين شده براي اين پروژه در قالب طرح ماندگار در مسير ديگري است كه البته هنوز تامين نشده است. مديركل ورزش و جوانان فارس نيز به ايسنا گفت: پيشرفت طرح ورزشگاه ميانرود راضي كننده نيست.ساخت ورزشگاه يك سال ديگر به پايان مي رسداگر كمي به حافظه خود فشار بياوريم، محمد عباسي، وزير ورزش و جوانان در تاريخ 18 آبان سال 90، يك سال قبل، در پاسخ به پرسشي در شيراز گفته بود: تلاش مي كنيم تا يك سال ديگر اين ورزشگاه را به پايان برسانيم. عباسي آن روز در حاشيه برگزاري مسابقات جهاني توآ، اين كار را بسيار بزرگ خوانده و تاكيد كرده بود: به افتخار مردم فارس اين كار بزرگ را تا يكسال ديگر انجام مي دهيم. وي تصريح كرد: كار اتمام ورزشگاه ميانرود بسيار بزرگ است، يك پروژه اي است كه 14، 15 سال باقي مانده، شركت تجهيز هم به تنهايي نمي تواند. بنابراين وزارت ورزش و جوانان بايد كمك كند، استاندار هم كمك كند تا كار به سرانجام برسد و سال آينده مردم فارس از آن استفاده كنند. مردم شيراز 15 سال است در روياي داشتن ورزشگاهي بزرگ، وعده مي شنوند و هر روز اعتمادشان به عملي شدن آن كم رنگ و كم رنگ تر مي شود. وقتي به تاريخچه اين ورزشگاه نگاه مي كنيم، سوابق به سال 74 باز مي گردد، آن زمان عمليات اجرايي ورزشگاه ميانرود همزمان با تعدادي ديگر از پروژه هاي ملي در سراسر كشور آغاز شد، طرحي كه مي گفتند سال ها براي مكان يابي اش مطالعه شده است.