خبر بستری شدن وزیر بهداشت تکذیب شد

مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،خبر بستری شدن وزیر بهداشت را تکذیب کرد.  به گزارش مهر، در پی درج خبری مبنی بر بستری شدن وزیر بهداشت در یکی از خبرگزاری ها ، دکتر سید حمید حسینی مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن تکذیب این خبر گفت: حال  دکتر دستجردی مساعد است و خبر بستری شدن وی به شدت تکذیب می شود.  یکی از خبرگزاری ها امروز خبری مبنی بربستری شدن وزیر بهداشت و حاضر نشدن ایشان در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی استان ها منتشر کرده بود.